Vedtægter

Foreningsvedtægter - Egedal Softball Klub

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Egedal Softball Klub og dens hjemsted er Egedal Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Softball Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at dyrke softball og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Betingelser for medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

 

§ 4. Kontingent

Til drift af foreningens formål betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære general forsamling. Foreningens midler opbevares i Danske Bank.

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

 

 

§ 8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

 

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Tegningsret for foreningen

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

 

§ 11. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år.

Sekretær-funktionen varetages af en af bestyrelsens medlemmer. Sekretær-funktionen tildeles ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

 

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 12. Foreningens ophør

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

I tilfælde af opløsning skal der på generalforsamlingen samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue/overskud, skal tilgå.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. november 2016.

Se de underskrevne vedtægter her